Kişisel Veri Koruma Bilgilendirme

Merhaba,
 
Kişisel Verileriniz hakkında bilgilendirme metnini dikkatinize sunmak isteriz
 
 
KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 
Ege Yapı İnşaat Ticaret A.Ş. ve CDS Yapı A.Ş. markası olan olarak web sitemizi ziyaret eden ve bizimle iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Bu bilinçle, olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.
 
Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri
 
Bu Gizlilik Bildiriminde, "kişisel verileriniz" kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder.
 
Bunlar sınırlı olmamak kaydıyla tipik olarak adınızı, TCKN'nizi, uyruğunuzu, adresinizi, kart bilgilerinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, IP adresinizi ve gerek Ege Yapı İnşaat Ticaret A.Ş. ve CDS Yapı A.Ş veya gerekse www.palmiyepark.com “da gerçekleştirdiğiniz önceki işlemleri içerir.
 
2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
 
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Palmiye Park”ın  sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
Ayrıca, Palmiye Park”ın hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Palmiye Park ofislerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Palmiye Park”ın düzenlediği kampanya, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 
 
Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca i) sözleşmenin kurulması ve ifası, ii) Palmiye Park”ın tabi olduğu bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, iii) Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Palmiye Park”ın meşru menfaati v) kanundan kaynaklanması amaçları sınırlarında işlenecektir;
PALMİYE PARK  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
İzin vermeniz halinde PALMİYE PARK  tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
PALMİYE PARK  ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
PALMİYE PARK  tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, PALMİYE PARK 'ye ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
PALMİYE PARK 'nin müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,
PALMİYE PARK 'nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler daha somut olarak şu şekilde sıralanabilecektir:
Özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz,
Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi anonim olarak kullanabiliriz,
Kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 
Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
 
Kişisel verilerinizi,
PALMİYE PARK  markasının kurucuları olan Ege Yapı İnşaat Ticaret A.Ş. ve CDS Yapı A.Ş ile 
PALMİYE PARK  için destek hizmetleri sağlayan Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten, verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.- üçüncü kişiler,
Şirket yetkilileri hissedarlarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ile KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabiliriz.
İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca PALMİYE PARK  adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.
 
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda PALMİYE PARK  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda PALMİYE PARK 'nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.
 
Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Bildirimi'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle PALMİYE PARK 'ye iletmeniz durumunda PALMİYE PARK  talebin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.
 
Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın ve bilgi alma hakkınız ile ilgili sizden ücret isteme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.
 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz.
 
6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı
 
KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@palmiyepark adresinden, aşağıdaki adresten  veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemler ile bize yazılı olarak iletebilirsiniz.
 
Ege Yapı İnşaat A.Ş. ve CDS Yapı A.Ş. Adi Ortaklığı&Palmiye Park 
Adres:Anadolu Cad. No:29 K:4 Bayraklı-İzmir
PALMİYE PARK  olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz.